Животна средина

НАМАЛУВАЊЕ НА ЕМИСИИТЕ НА CO2 ВО ПРОИЗВОДСТВОТО

Животна средина

Јаглеродниот диоксид (CO2) е главниот стакленички гас кој се испушта како резултат на човековите активности. Овој гас е природно присутен во атмосферата како дел од јаглеродниот циклус на Земјата, меѓутоа човекот со своите активности, преку испуштањето дополнителни количества CO2 во животната средина и преку влијаење врз способноста на природата да го отстранува од воздухот, го менува овој природен процес кој со помош на шумите го балансира количеството на CO2. Главната човечка активност во чии рамки се испушта CO2 е горењето фосилни горива (јаглен, природен гас и нафта) за добивање енергија и при транспорт, иако CO2 се испушта и при одредени индустриски процеси, кои исто така значително придонесуваат за климатските промени преку испуштање дополнителни количества во атмосферата.

Со цел реагирање во однос на непосредната закана од климатски промени, ние во Пивара Скопје усвоивме агресивна стратегија за намалување на јаглеродните емисии. Свесни сме дека најефикасниот начин за намалување на емисиите на CO2 е намалувањето на потрошувачката на фосилни горива и, следствено на тоа, ја подобруваме нашата енергетска ефикасност преку примена на почисти извори на енергија и развој на технологии со ниски јаглеродни емисии, со цел намалување на количествата CO2 што ги испуштаме во атмосферата. Се стремиме кон претворање на климатските ризици во можности преку иновации и инвестиции.

Производството на пиво и други пијалаци во голема мера зависи од примената на пареа во текот на производството. Загревањето на процесите и системите за производство на пареа имаат потреба од големи количества енергија и може лесно да се соочат со намалена енергетска ефикасност поради тоа што загубите на системот често тешко се мерат и тешко се забележуваат. Потрошувачката на енергија од системите за греење може да се намали со намалување на потребата за загревање, со подобрување на ефикасноста на производството на топлина, со задржување на топлината и со подобрување на нејзиниот пренос преку нејзина повторна употреба.

Како дел од напорите за намалување на емисиите на CO2, инженерскиот тим на Пивара Скопје работи на подобрување на ефикасноста на производните погони и на намалување на загубите при пренос на пареата во рамките на производните процеси. Некои од спроведените иницијативи вклучуваат оптимизација на капацитетите на котлите во зависност од реалните потреби, со менување на нивниот распоред и подобрување на изолацијата на парната мрежа со цел намалување на загубата на топлина при пренос.

Претходно пареата се добиваше во една котларница во рамките на фабриката и се дистрибуираше до секој производен процес и разменувач на топлина. Потребната пареа се пренесуваше на долги растојанија и поради тоа се губеше голем дел од неа. Со цел скратување на должината на дистрибутивниот систем, беа изградени нови котларници поблиску до производите процеси за кои е потребна пареа лоцирана подалеку од централната котларница. Системот за греење на канцеларискиот простор исто така беше одделен од производната мрежа и беше опремен со независни котли со топла вода, со цел да се овозможи регулација на греењето во зависност од годишното време или периодот во текот на денот.

Новите оптимизирани котли се целосно интегрирани системи кои произведуваат пареа под висок притисок на поефикасен и почист начин во споредба со претходно. Како резултат на длабоката анализа на процесите, нашиот инженерски тим работеше внимателно на усогласувањето на капацитетите на котлите со реалните потреби и ги опреми со најнова технологија за контрола на согорувањето, пламеници со ниски емисии и системи за поврат на топлинската енергија со уреди за економизација на кондензацијата. Наредната иновација на тимот беше намалување на загубата на топлина преку изолација на изложените фитинзи и вентили во парната мрежа. Намалувањето на загубата на топлина има голем број придобивки, вклучувајќи го и намалувањето на амбиенталната температура во погоните, намалување на емисијата на стакленички гасови и подобрување на заштитата на вработените.

Електричната енергија е исто така значаен извор на енергија за нашата компанија и се користи за напојување на производната опрема и на канцелариите. Горењето фосилни горива за производство на електрична енергија е еден од најголемите поединечни извори на емисии на CO2 во светот, и токму поради тоа нашиот инженерски тим посветува постојано внимание на енергетската ефикасност. Нашите вработени се свесни дека постојат енергетски ефикасни алтернативи за речиси секој вид процес, опрема, уред или светилка и токму поради тоа се трудат да ги откријат помалку очигледните извори на енергија, искористувајќи го целосниот потенцијал со цел операциите да станат колку што е можно енергетски поефикасни, и ја искористуваат секоја прилика со цел постојано подобрување на енергетската ефикасност на операциите, на тој начин постигнувајќи најниски можни емисии на CO2.

Беа основани меѓуфункционални тимови со цел анализирање на времето на производните циклуси, на евентуалните режими на мирување на машините, на употребата на компримиран воздух, осветлувањето и системите за климатизација и обезбедување сигурни показатели во областите каде што има неефикасно користење на енергијата, со цел обезбедување специфична оптимизација и решенија за заштеда на енергија.

Јас сум среќен и горд што можам да кажам дека неколку пати сум бил дел од таквите тимови, при што имав можност да дадам поддршка на различни иницијативи и да придонесам со мојата експертиза во изнаоѓањето на најдоброто решение за заштеда на енергија. Беа спроведени различни проекти во областа на автоматизацијата на системите, кога при изборот на соодветна опрема и контролирање на уредите, како и со примена на соодветни софтверски приспособувања, успеавме да постигнеме значителни заштеди на електрична енергија.

Горењето фосилни горива, како бензин и нафта, за транспорт на луѓе и стоки е дополнителен извор на емисии на CO2. Со цел решавање на овој еколошки проблем, моите колеги од Одделот за логистика постојано работат на оптимизацијата на рутите за достава и обновување на возниот парк. Покрај тоа, спроведувањето безбедна и еколошка возна програма, мониторирана преку Mobile-Eye and GPS системот за следење дополнително ќе ни помогне за зголемување на безбедноста на нашите возачи, но исто така и за намалување на потрошувачката на гориво и, со тоа, за намалување на емисиите на јаглерод.

Како што споменав претходно, постојат одредени индустриски процеси при кои се произведуваат емисии на CO2 преку хемиски реакции кои не вклучуваат горење фосилни горива. При процесот на ферментација во пивската индустрија се произведуваат големи количества CO2, кои може да дојдат во атмосферата. Од друга страна, во натамошниот тек на производството CO2 е потребен во неговата најчиста форма. Со цел постигнување повеќекратни придобивки, Пивара Скопје вложува заложби во инвестирање во постројка за поврат на CO2. Јаглеродниот диоксид од сопствената ферментација на пиварницата се преработува и се чува според најстроги принципи за чистота. Целосно автоматизираните системи внимателно го преработуваат CO2 кој се создава во текот на ферментацијата. Прочистениот CO2 ги исполнува сите барања за безбедност на храната и може повторно да се додаде во пивото во текот на процесот на производство. Истото количество CO2 кое би можело да дојде во средината во текот на процесот на ферментација, ќе биде искористено од страна на новите насади на јачмен. Така, рамнотежата на CO2 на Пивара Скопје подразбира исклучиво јаглерод диоксид од процесите на горење фосилни горива.

На крај, би сакал да нагласам дека знаењето на вработените, нивната свест и нивното однесување на работното место имаат значително влијание врз намалувањето на емисиите на CO2. Со цел постигнување одржлив успех на нашите активности за управување со енергијата, долго се трудиме нашите вработени да станат свесни за енергетската ефикасност. Организиравме голем број обуки за вработените и користиме голем број начини на комуникација со цел подобро да им ја објасниме темата и зошто е таа важна.

Почнувајќи од намалување на личното користење електрична енергија преку исклучување на светилките и електронските уреди кога не се користат, исклучување дел од производствената опрема кога не е потребна, сè до обезбедување навремени информации на Одделот за одржување во случај на течење пареа, компримиран воздух и CO2, сето ова ќе помогне за намалување на потребата за природен гас, електрична енергија и CO2. Покрај спроведувањето на сите применливи корпоративно успешни практики и решенија од други слични индустрии, ние исто се обидуваме да ги вклучиме и да ги охрабриме нашите вработени да доставуваат идеи и предлози за понатамошно подобрување. Голем дел од ова што беше споменато се едноставни мерки кои не чинат многу пари и подобрувања за домаќинско работење со краток период од поврат на вложеното, меѓутоа за Пивара Скопје сите тие се многу важни начини за намалување на емисиите на CO2 преку конзервација, токму поради тоа што се стремиме на наредните генерации да им оставиме подобра планета.

Животна средина

REDUCING CO2 EMISSIONS IN PRODUCTION

Животна средина

Carbon dioxide (CO2) is the primary greenhouse gas emitted through human activities. It is naturally present in the atmosphere as part of the Earth’s carbon cycle, but human activities are altering this natural process that ensures balance both, by adding more CO2 to the environment and by influencing the ability of natural sinks, like forests, to remove CO2 from the air. The main human activity that emits CO2 is the combustion of fossil fuels (coal, natural gas, and oil) for energy and transportation, although certain industrial processes also emit CO2 and thus, contribute substantially to climate change by adding more CO2 to the atmosphere.

To address the urgent threat of climate change, we, in Pivara Skopje, have adopted an aggressive carbon reduction strategy. We are aware that the most effective way to reduce CO2 emissions is to reduce fossil fuel consumption and therefore, we are improving our energy efficiency, switching to cleaner energy sources and developing low-carbon technologies, while taking care to reduce the amount of CO2 released in the atmosphere. Through innovation and investment, we aim at turning climate risks into opportunities.

Beer and beverage industry depends heavily on steam for its process applications. Process heating and steam systems require large amounts of energy and can easily face decline of energy efficiency because system losses are often difficult to measure or observe. Energy use in process heating systems can be reduced by lowering demand for heating services, improving the efficiency of heat production, heat containment and improved heat transfer, and by recovering heat for reuse.

As part of its efforts to lower CO2 emissions, the engineering team in Pivara Skopje has been working to improve the efficiency of the facilities and to reduce steam transmission loss in production processes. Some of the implemented initiatives have been optimizing boilers’ capacities according to the actual needs, rearranging their placement and improving steam network insulation to reduce heat transmission loss.

Previously, steam was generated in one boiler room within the plant and distributed to each production process and heat exchanger. This required steam has to be transported over a long distance and thus, a considerable amount of heat was lost from piping. In order to shorten the distance of distributing steam, additional boiler rooms were installed close to the steam-consuming production processes located far from the central boiler room. The offices’ heating systems were also separated from the production steam network and equipped with independent hot water boilers adjusted to enable regulation of the heating according to the seasons or the time of the day.

The new optimized boilers are fully integrated engineered systems that generate high pressure steam in a more efficient and cleaner manner than previously. As a result of the deep process analysis, our engineering team carefully matched the boiler capacities and the actual needs and equipped them with incorporated state-of-the-art combustion control technology, low emissions burners and energy heat recovery systems with condensing economizers. The next initiative of the team was to reduce heat loss by insulating bare fittings and valves along the steam network. Reducing heat loss has a variety of benefits, including lowering the air temperature in the premises, reducing greenhouse gas emissions, and improving employees’ protection.

Electricity is also a significant source of energy for our company and it is used to power our production equipment and offices. The combustion of fossil fuels to generate electricity is one of the largest single sources of CO2 emissions in the world and therefore, our engineering team put permanent focus on energy efficiency, too. Our people are aware that there is an energy efficient alternative to almost every process, equipment, appliance or light fixture and they are constantly trying to uncover the less obvious, exploiting the full potential for making operations as energy efficient as possible by embedding every single opportunity to achieve continual improvement in operational energy efficiency thus, achieving the lowest possible CO2 emissions.

Cross-functional teams have been established in order to analyze the production cycle times, the potential standby modes for the machines, the use of compressed air, lighting and air conditioning systems, and to provide reliable indications of areas where energy is used inefficiently and offer specific optimization and energy saving solutions.

I am very happy and proud to mention that I have been a part of those teams many times, having the opportunity to support different initiatives and to provide my expertise in finding the best solutions for saving energy. Various projects have been implemented in the area of systems automation, which have helped us achieve significant electricity savings by choosing proper equipment, controlling devices and making appropriate software adjustments.

Combustion of fossil fuels, such as gasoline and diesel to transport people and goods, is an additional source of CO2 emissions. In order to address its environmental impact, my colleagues from the Logistics Department are continuously working on optimizing delivery routes and modernizing the distribution fleet. Furthermore, the implementation of the Safe & Eco driving program, monitored by Mobile-Eye and GPS tracking system, will additionally help us not only to improve the safety of our drivers, but also to decrease fuel consumption and so, to decrease carbon emissions.

As I mentioned before, there are some industrial processes that produce CO2 emissions through chemical reactions that do not involve fossil fuel combustion. The fermentation process in the beer industry produces vast quantities of CO2, which could escape into the atmosphere. On the other hand, in the further course of production, CO2 is needed again in its purest form. In order to achieve multiple benefits, Pivara Skopje has decided to invest in a CO2 recovery plant. The carbon dioxide from the brewery’s own fermentation is processed and stored following strict purity principles. The fully automatic systems carefully process the CO2 that forms during fermentation. The cleansed CO2 fulfills all requirements on food safety, and can thus be added to beer during the brewing process. The same amount of CO2, which would escape in the environment due to the fermentation process, is absorbed further on by the newly growing barley. Therefore, the CO2 balance of the Pivara Skopje brewery includes exclusively carbon dioxide from fossil combustion processes.

At the end, I would like to emphasize that employees’ knowledge, their awareness and on-the-job behavior could have significant influence on reducing CO2 emissions. To achieve sustained success of our energy management activities, we have been trying to make our entire workforce aware of the energy efficiency issue for a number of years. Plenty of trainings have been provided to our employees and various ways of communication have been used in order to explain the topic and why it is so important.

From reducing individual energy consumption by turning off lights and electronics when not in use, switching off a part of the production equipment when not in use, to providing timely information to the Maintenance Department about identified steam, compressed air or even CO2 leakages will help us reduce natural gas, electricity and CO2 demand. In addition to implementing all applicable corporate successful practices and solutions from other similar industries, we are also engaging and empowering our people to come up with ideas and suggestions for further improvement. Many of them are simple low-cost measures and good housekeeping improvements with short payback periods, but in the case of Pivara Skopje, they are very important ways to reduce energy CO2 emissions through conservation, as we strive towards leaving the Earth in better condition to the next generations.

Полна чаша на Instagram