Активен живот

НАЈЧЕСТИТЕ ПРАШАЊА ЗА СТЕВИЈА

Активен живот

Денес живееме со брзо темпо на живот, ставајќи поголем акцент на нашите секојдневни навики и животен стил кои треба да ни помогнат да го издржиме таквото темпо. Покажувајќи интерес за теми како здрав животен стил, урамнотежена исхрана, енергетска рамнотежа, умереност, но исто така и за теми како што се вештачките и природните состојки, сите бараме природен начин на кој ќе можеме да уживаме во здрав и урамнотежен животен стил.

Консумирањето нискокалорични или засладувачи без калории од природни извори како дел од урамнотежен, умерен начин на исхрана е одговор на сè поголемата побарувачка на потрошувачите за блага храна и пијалаци со помал број калории.

Ајде да научиме нешто повеќе за стевијата, засладувач од природно потекло кој има широка примена во индустријата за производство на храна и пијалаци.

Што е стевија?

Стевија е засладувач кој не содржи калории, а се добива од лисјата на растението стевија.
Латинското име на стевијата, која потекнува од Парагвај, е Stevia rebaudiana и припаѓа на семејството хризантеми. Листот на растението стевија претставува уникатен извор на интензивна, природна слаткост. Слаткоста од листот на стевијата се екстрахира и се прочистува, со што се добива засладувач без калории кој се користи за засладување на многубројни прехранбени производи и пијалаци насекаде низ светот, без притоа да се додадат калории.

Како се произведуваат засладувачите од стевија?

Листовите на растението стевија се берат и се сушат тогаш кога ќе постигнат највисок степен на слаткост. Исушените листови стевија се потопуваат во вода за да се ослободат супстанциите со најдобар вкус. Потоа екстрактот се филтрира, се прочистува, се суши и се кристализира. Крајниот производ е засладувач со голема чистота кој може да се користи во комбинација со други засладувачи, како шеќер и овошен сок, со цел производство на одлични нискокалорични или бескалорични производи или производи со намален број калории.

Дали стевијата се користи како засладувач на пијалаци?

The Coca-Cola Company веќе 50 години работи на иновации во однос на слаткоста со цел на своите потрошувачи да им овозможи широка понуда и да одговори на нивните индивидуални потреби за освежување, уживање и хидратација.

Стевијата како засладувач се користи во пијалаците на Coca-Cola со цел да се одговори на сè поизразената побарувачка на потрошувачите за пијалаци со одличен вкус, засладени со природни засладувачи. Стевијата е засладувач кој не содржи калории и при неговото комбинирање со дополнителен засладувач, како шеќерот, им нуди на потрошувачите производи со намалени калории или нискокалорични производи.
Употребата на засладувачи добиени од листовите на растението стевија има долга традиција насекаде низ светот и таа е дозволена во голем број земји. Примери за тоа се САД, Канада, Австралија, Кина, Јапонија, Русија, Швајцарија, Европската унија и, исто така, Македонија.

Денес The Coca-Cola Company ја користи стевијата како засладувач во повеќе од 45 производи во повеќе од 15 земји во светот во комбинација со други засладувачи, како овошен сок, шеќер и други нискокалорични или засладувачи без калории.

На македонскиот пазар нудиме пијалаци со намален број калории, како што се Nestea Lemon и Nestea Peach, кои се засладени со стевија и шеќер.

Дали стевијата е безбедна?

Научната поткрепеност на безбедноста на стевијата е прегледана и потврдена од страна на Заедничката експертска комисија за прехранбени адитиви на СЗО, Европската агенција за безбедност на храната, американската Агенција за храна и лекови, како и од страна на повеќе од 75 земји, вклучувајќи ги и САД, Канада, Европа и Јапонија.

Безбедноста на засладувачите добиени од стевија е утврдена врз основа на нивната долга традиција на користење во светот, 25-годишните научни истражувања во однос на состојките кои му ја даваат слаткоста на листот на стевијата, како и објавените студии за безбедноста на користење на стевијата во рамките на ригорозна и сеопфатна програма за научно истражување. Така, доколку имате потреба од нешто благо, но сте од оние кои се грижат за калориите, тогаш стевијата е одличен избор.

Дали стевијата влијае врз вкусот на пијалакот?

Воопшто не. Вкусот е висок приоритет за сите Coca-Cola пијалаци. Врз основа на долгото искуство и ригорозниот процес на развивање на производите, The Coca-Cola Company се потруди сите Coca-Cola производи кои содржат засладувач од стевија да имаат одличен вкус. Покрај тоа, The Coca-Cola Company и натаму разгледува дополнителни можности за користење на стевијата како засладувач во повеќе пијалаци, со цел на своите потрошувачи да им понуди разновидно портфолио на пијалаци со одличен вкус, за да можат да изберат производ кој е во согласност со нивниот животен стил.

Интересни факти за стевијата

  • Растението Stevia rebaudiana се користело повеќе од 1.500 години од страна на племето Гварани во Јужна Америка, кои ја нарекувале „слатка билка“.
  • Стотици години лисјата традиционално се користеле за засладување чај и како десерт во Бразил и во Парагвај.
  • И покрај тоа што не содржи калории, екстрактот од растението стевија е 200-350 пати посладок од истото количество кристален шеќер.
Активен живот

MOST COMMON QUESTIONS ABOUT STEVIA

Активен живот

Today, we are all living in the era with demanding schedules, with reinforced focus on our everyday habits and lifestyles which can support these demanding schedules. Looking into increasing interest for subjects, like healthy lifestyle, balanced diet and energy balance, moderation, but also subjects like artificiality and natural ingredients, we are all looking for a natural way that can support our healthy and balanced lifestyle.

Use of low- or no-calorie sweeteners made from natural sources as a part of balanced, moderate diet provides a solution to increasing consumer demand for great-tasting food and beverages with reduced calories.

Let’s look at some facts about Stevia, a sweetener of natural origin that is largely used in food and beverage industry nowadays.

What is stevia?

Stevia is a sweetener with zero calories that is obtained from the leaf of the stevia plant.

The Latin name of the Stevia plant is Stevia rebaudiana and it belongs to the chrysanthemum family native to Paraguay. The leaf of the plant stevia is a unique source of intense, natural sweetness. The sweetness from the stevia leaf is extracted and purified to produce a zero-calorie sweetener that is used in many foods and drinks around the world to add sweetness without adding calories.

How stevia sweeteners are produced?

Once stevia leaves reach their peak sweetness, they are harvested and dried. The dried stevia leaves are soaked in water to unlock the best-tasting sweet substance. The extract is then filtered, purified, dried and crystallized. The finished product is a high-purity sweetener that can be used in combination with other sweeteners, like sugar and fruit juice, to produce great tasting, low, no- and reduced-calorie beverages.

Is stevia used as a sweetener in beverages?

The Coca-Cola Company has been working on innovations in sweetness for nearly 50 years to help provide product variety and options to meet the individual needs of consumers for refreshment, enjoyment and hydration.

The stevia sweetener used in Coca-Cola beverages is a response to the strong consumer demand for great-tasting beverages, with sweeteners from natural sources. Stevia is a zero-calorie sweetener and, when blended with a complementary sweetener such as sugar, provides consumers with reduced- or low-calorie options.

Sweeteners made from stevia leaves have a long history of use around the world, and they are permitted for use in many counties around the world. Some of the examples include the United States, Canada, Australia, China, Japan, Russia, Switzerland, the European Union and our country, Macedonia.

Today, The Coca-Cola Company uses stevia sweetener in over 45 products in more than 15 countries worldwide in combination with other sweeteners like fruit juice, sugar and other low- and no-calorie sweeteners.

On the Macedonian market, our reduced calories options offer consists of Nestea Lemon and Nestea Peach, both sweetened with stevia in combination with sugar.

Is stevia safe for use?

Scientific support of its safety has been reviewed and confirmed by the Joint Expert Committee on Food Additives of the WHO, the European Food safety Authority, the U.S. Food and Drug Administration and over 75 countries worldwide, including the United States, Canada, Europe and Japan allow its usage.

The safety of sweeteners made with stevia has been established based on their long history of use around the world, more than 25 years of scientific research on the sweet-tasting components in the stevia leaf, and the publication of safety studies from a rigorous, comprehensive scientific research program.

So, if you are in search of a sweet solution and you are counting calories, Stevia is one the best option for you.

Does Stevia compromise the taste of drinks?

Not at all. Taste is a high priority for all Coca-Cola Company beverages. With long years of experience and rigorous product development process, The Coca-Cola Company has invested in making sure that all Coca-Cola products containing stevia sweetener taste great. Furthermore, The Coca-Cola Company continues to explore opportunities to use stevia in more beverages, with the aim of offering consumers a diverse portfolio of great-tasting beverage options, so they can choose the one that best fits their lifestyle.

Interesting facts about Stevia

  • The plant Stevia rebaudiana has been used for more than 1,500 years by the Guarani peoples of South America, who called it the “sweet herb”.
  • The leaves have been used traditionally for hundreds of years in both Brazil and Paraguay to sweeten local teas and as a “sweet treat”.
  • Even though it is completely calorie-free, the plant extract can taste 200-350 times sweeter than the same amount of granulated table sugar.

Полна чаша на Instagram